ایمنی خودرو

۱۱مرداد
پیشنهاد ورود قوه قضاییه برای جلوگیری از تولید خودروهای ناایمن

پیشنهاد ورود قوه قضاییه برای جلوگیری از تولید خودروهای ناایمن

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور گفت: تولید خودروهای فاقد کیفیت موجب تضییع حقوق مردم شده و می‌طلبد دستگاه قضایی به عنوان نهادی عدالت‌گستر و مطالبه‌گر به این موضوع ورود کرده و از حقوق عمومی مردم در این حوزه دفاع کند.