Leapmotor

۰۸تیر
خروج صد هزارمین خودروی لیپ موتور از خط تولید
هدف گذاری برای تولید 800 هزار خودرو

خروج صد هزارمین خودروی لیپ موتور از خط تولید

لیپ موتور صد هزارمین خودروی تولیدی خود را از خطوط تولید خود خارج کرد و بعد از لی اُتو، ایکسپنگ، نیو و هوزون اُتو، پنجمین استارتاپ خودروساز چینی لقب گرفت که با موفقیت توانست صد هزارمین محصول خود را به تولید برساند.