برجام مقصر مونتاژکاری خودروسازان شد!

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: اجرایی شدن برجام در دولت پیشین سبب مونتاژکار شدن صنعت خودروسازی کشور و حرکت رو به عقب آن شد.