محصول احتمالی کرمان موتور

سهول QX ؛ جانشین احتمالی جک S5

برخی منابع از شاسی‌بلند سهول QX به عنوان جانشین جک S5 کرمان موتور یاد می‌کنند.