آغاز تولید ساینا دوگانه سوز از آذر 1401

برای اولین بار ساینا گازسوز در این شرکت تولید خواهد شد و تا آذرماه سال جاری به مردم و شبکه تاکسی رانی عرضه خواهد شد.