بیمه

۰۹شهریور
کروکی آنلاین برای پرداخت خسارت تصادف زیر ۲۰ میلیون تومان

کروکی آنلاین برای پرداخت خسارت تصادف زیر ۲۰ میلیون تومان

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه طرح کروکی آنلاین مبنی بر پرداخت خسارت تصادف زیر ۲۰ میلیون تومان طی دو تا سه هفته آینده رونمایی می‌شود، گفت: حق بیمه اربعین را ثابت نگه داشتیم و نسبت به میزان دو سال قبل تغییری نکرده است.