اقتصاد

۰۵تیر
تولید خودروی اقتصادی در دستور کار دولت

تولید خودروی اقتصادی در دستور کار دولت

وزیر صمت گفت: یک مسئله بسیار جدی که پیش روی ماست این است که به سمت تولید خودروهای اقتصادی با کیفیت مناسب و سازگار با قدرت خرید مردم برویم.