استفان مچا

۲۸خرداد
فولکس واگن مدیر ارشد فناوری خود در چین را تغییر داد

فولکس واگن مدیر ارشد فناوری خود در چین را تغییر داد

فولکس واگن تغییرات مهمی در ساختار مدیریتی تشکیلات خود در چین اعمال کرده و دو مدیر تازه نفس را برای مدیریت و رهبری گروه فولکس واگن چین به خدمت گرفته است.