آزمایش اسید نوکلئیک

۰۴مرداد
رونمایی از خودروی مخصوص وولینگ برای آزمایش سیار کرونا

رونمایی از خودروی مخصوص وولینگ برای آزمایش سیار کرونا

وولینگ خودرویی برای انجام تست سیار کرونا با ظرفیت روزانه 17 هزار واحدی رونمایی کرده است.